---Jumia各站点平台成本架构---通过此章节,您可以快速了解如何设定产品的售价及各个站点的佣金

                             

      计算公式参考 直邮定价公式计算表