---FBJ仓储费---

                       自2019年8月1日起Jumia将针对FBJ(海外仓)取消出库打包费(0.17USD),同时开始征收仓储费用,费用以Jumia海外仓实际收到商品的日期为准,
               此仓储费用将按品类收费,以每件/每天来计费。具体划分请查看Storage Fee ,以下表格是我们最新的仓储费用:
          
       
尺寸          美金尼日利亚货币  埃及货币肯尼亚货币摩洛哥货币科特迪瓦货币
Small         $0.00813.000.140.850.084.7
Medium        $0.02168.000.382.270.2112.54
Large        $0.037814.000.673.970.3621.95
仓储费的计算方式 :是指产品进入Jumia海外仓起,每件产品按照天数收取费用 

      
              如需得知自己的产品是属于哪种收费标准,请详情点击网页链接.